نحوه آب بندی صحیح

به دلیل اینکه گوشه های تیز حاصل از عملیات تولید تیغه نسبت به ضربات حساستر هستند ، احتمال شکستن کناره ها و لبه های ابزار زیاد است . به همین دلیل منطقی است که سعی در پرداخت گوشه های تیز و کنترل شکست ها بنمائیم تا بتوانیم عمر مناسب تیغه را داشته باشیم .

آب بندی تیغه های غیر روکش دا Bi-Metal  با استفاده از تیغه نو در فشار کاری کمتر در شروع کار آن و سپس افزایش تدریجی تا حد نرمال انجام می پذیرد .

در ابتدا نرخ باردهی یا سرعت پیشروی را به مدت 15 دقیقه به اندازه  40 درصد سرعت اصلی توصیه شده در جداول کاهش می دهیم . لازم است که حداقل 300 سانتی متر مربع برش سطح مقطع داشته باشیم . سرعت برش خطی ، ثابت باید در نظر گرفته شود مگر در صورت مشاهده ارتعاش که باید سرعت را به تدریج کم کرد تا از محیط خارج شود .

بعد از خاتمه عملیات آب بندی و رفع ارتعاش ، سرعت های برشی باید به تدریج افزایش یافته تا به میزان اصلی برسند . برای استفاده از جداول سرعت های برشی لطفا اپلیکیشن Eberle Cutting Date App  را از Goohle play  Get it on  دانلود فرمایید .